ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bevarandet [sv] bevarandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 konserverande [sv] konserverande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] kulturyttringarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bevaransvärda [sv] bevaransvärda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] ögonblicksbild ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] majoritetskulturen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bejakandet [sv] bejakandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 mångkulturens [sv] mångkulturens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] minoritetskulturer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 mät [sv] mät ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 periodiciteten [sv] periodiciteten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 produktionsformen [sv] produktionsformen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 tryckas [sv] tryckas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 storleksordningen [sv] storleksordningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 distributionsformen [sv] distributionsformen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 transporteras [sv] transporteras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 prenumeranterna [sv] prenumeranterna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 försäljningsställena [sv] försäljningsställena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 faktorerna [sv] faktorerna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 publicering [sv] publicering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 tidningens [sv] tidningens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 levererad [sv] levererad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 trögheter [sv] trögheter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 dagstidningarna [sv] dagstidningarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 papperstidningen [sv] papperstidningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 webbtidningen [sv] webbtidningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 papperstidningar [sv] papperstidningar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 layoutas [sv] layoutas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 utrymmesskäl [sv] utrymmesskäl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 ljudinslag [sv] ljudinslag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ