ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 revidering [sv] revidering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 interaktivitet [sv] interaktivitet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bokstaveringsalfabet [sv] bokstaveringsalfabet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 mansnamn [sv] mansnamn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 kvinnonamn [sv] kvinnonamn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 vanligast [sv] vanligast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Caesar [sv] Caesar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Qvintus [sv] Qvintus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Xerxes [sv] Xerxes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Zäta [sv] Zäta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 metodologi [sv] metodologi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 igenkännbara [sv] igenkännbara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 ljudförhållanden [sv] ljudförhållanden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 traditionen [sv] traditionen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 hörbarheten [sv] hörbarheten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 tvåstaviga [sv] tvåstaviga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 stavelsen [sv] stavelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bokstaven [sv] bokstaven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Representationerna [sv] Representationerna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 SCB [sv] SCB ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 räknats [sv] räknats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 förväxlas [sv] förväxlas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 tvåstavigt [sv] tvåstavigt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 mansnamnen [sv] mansnamnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Qvinna [sv] Qvinna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 kvinnonamnen [sv] kvinnonamnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 höginkomsttagare [sv] höginkomsttagare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 konsumtionen [sv] konsumtionen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bergsklyfta [sv] bergsklyfta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 afokala [sv] afokala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ