ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bifokala [sv] bifokala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 astigmatisk [sv] astigmatisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 grundvalla [sv] grundvalla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 lappkast [sv] lappkast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 krokna [sv] krokna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 rakna [sv] rakna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 styvna [sv] styvna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 ragla [sv] ragla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 kravla [sv] kravla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 hedra [sv] hedra ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 knåpa [sv] knåpa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Westernfilm [sv] Westernfilm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 originalmanus [sv] originalmanus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 kassasuccé [sv] kassasuccé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 vricka [sv] vricka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 prisjägare [sv] prisjägare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 fingra [sv] fingra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 framkalla [sv] framkalla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 ledmotiv [sv] ledmotiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 kompositör [sv] kompositör ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 populärkulturell [sv] populärkulturell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 telegrafledning [sv] telegrafledning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 hatta [sv] hatta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 beklagansvärt [sv] beklagansvärt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 valsa [sv] valsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 avge [sv] avge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 fröa [sv] fröa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 löda [sv] löda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 pracka på [sv] pracka på ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bolma [sv] bolma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ