ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 språka [sv] språka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 smalna [sv] smalna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 stubbe [sv] stubbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 tralla [sv] tralla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 jojk [sv] jojk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 svält [sv] svält ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bältros [sv] bältros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 råttfälla [sv] råttfälla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 hack [sv] hack ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 hack i häl [sv] hack i häl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 dämma [sv] dämma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 gallra [sv] gallra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 stena [sv] stena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 smöra [sv] smöra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 stråla [sv] stråla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bröstmjölk [sv] bröstmjölk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 melass [sv] melass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 köksgolv [sv] köksgolv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 innertak [sv] innertak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 lemlästa [sv] lemlästa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 klädnad [sv] klädnad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 fibula [sv] fibula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 överenskomma [sv] överenskomma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 upplevelsebaserad [sv] upplevelsebaserad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 Kati [sv] Kati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 skuttande [sv] skuttande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 ylar [sv] ylar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 luftig [sv] luftig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 avtaga [sv] avtaga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 lyxig [sv] lyxig ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ