ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/01/2012 Bibury [en] Bibury ਉਚਾਰਨ Stormerne ਵੱਲੋਂ
26/08/2011 Alviso [en] Alviso ਉਚਾਰਨ gorska ਵੱਲੋਂ
22/03/2011 Place Richard de Coudenhove-Kalergi [fr] Place Richard de Coudenhove-Kalergi ਉਚਾਰਨ MadMorwen ਵੱਲੋਂ
17/03/2011 Rue Desbassayns de Richemont [fr] Rue Desbassayns de Richemont ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
13/03/2011 Rue Thiers [fr] Rue Thiers ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
13/03/2011 Rue du Parisis [fr] Rue du Parisis ਉਚਾਰਨ Roger_XY ਵੱਲੋਂ
13/03/2011 Chemin des Clos [fr] Chemin des Clos ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
13/03/2011 Rue Degly Maillot [fr] Rue Degly Maillot ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
13/03/2011 Mareil sur Mauldre [fr] Mareil sur Mauldre ਉਚਾਰਨ MadMorwen ਵੱਲੋਂ
07/03/2011 Avenue de Tubingen [fr] Avenue de Tubingen ਉਚਾਰਨ MadMorwen ਵੱਲੋਂ
06/03/2011 Mount Tamalpais [en] Mount Tamalpais ਉਚਾਰਨ ahelfant ਵੱਲੋਂ
28/02/2011 Via di Sant'Eustachio [it] Via di Sant'Eustachio ਉਚਾਰਨ MarkLolly ਵੱਲੋਂ
27/02/2011 Rue Louis Vanraet [fr] Rue Louis Vanraet ਉਚਾਰਨ MadMorwen ਵੱਲੋਂ
27/02/2011 Frelinghien [fr] Frelinghien ਉਚਾਰਨ didiousse ਵੱਲੋਂ
26/02/2011 Rue Gomboust [fr] Rue Gomboust ਉਚਾਰਨ somejeff ਵੱਲੋਂ
26/02/2011 Rue Saint Roch [fr] Rue Saint Roch ਉਚਾਰਨ MadMorwen ਵੱਲੋਂ
24/02/2011 Rue Greneta [fr] Rue Greneta ਉਚਾਰਨ MadMorwen ਵੱਲੋਂ
24/02/2011 Quai Nicolas Crauser [fr] Quai Nicolas Crauser ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
24/02/2011 Rue Tran [fr] Rue Tran ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
24/02/2011 Rue Castetnau [fr] Rue Castetnau ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
23/02/2011 Boulevard Benjamin Milhaud [fr] Boulevard Benjamin Milhaud ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
23/02/2011 Rue Delpech [fr] Rue Delpech ਉਚਾਰਨ aken ਵੱਲੋਂ
23/02/2011 Passage Bruyas [fr] Passage Bruyas ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
23/02/2011 Rue de Thèbes [fr] Rue de Thèbes ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
23/02/2011 Boulevard Sarrail [fr] Boulevard Sarrail ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
22/02/2011 Via Argiro [it] Via Argiro ਉਚਾਰਨ pillola ਵੱਲੋਂ
22/02/2011 Rue de Pfastatt [fr] Rue de Pfastatt ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
20/02/2011 Boulevard Charles Nédélec [fr] Boulevard Charles Nédélec ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
19/02/2011 Avenue Rapp [fr] Avenue Rapp ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
19/02/2011 Rue de Fleurus [fr] Rue de Fleurus ਉਚਾਰਨ marcdar ਵੱਲੋਂ