ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
18/02/2011 Rue d'Assas [fr] Rue d'Assas ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
18/02/2011 Rue Xavier Privas [fr] Rue Xavier Privas ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
18/02/2011 Place Chassaigne Goyon [fr] Place Chassaigne Goyon ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
18/02/2011 Rue de Maubeuge [fr] Rue de Maubeuge ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
18/02/2011 Place Madeleine Braun [fr] Place Madeleine Braun ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
18/02/2011 Square des Jehan Rictus [fr] Square des Jehan Rictus ਉਚਾਰਨ marcdar ਵੱਲੋਂ
18/02/2011 Rue de Steinkerque [fr] Rue de Steinkerque ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
18/02/2011 Rue de l'Abbé Bergey [fr] Rue de l'Abbé Bergey ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
18/02/2011 Saint Gaudens [fr] Saint Gaudens ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
18/02/2011 Rue Guadet [fr] Rue Guadet ਉਚਾਰਨ MadMorwen ਵੱਲੋਂ
17/02/2011 Place Edmond Detaille [fr] Place Edmond Detaille ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
17/02/2011 Guillouard [fr] Guillouard ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
17/02/2011 Rue de Geôle [fr] Rue de Geôle ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
17/02/2011 Place Pey Berland [fr] Place Pey Berland ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
17/02/2011 Rue des Faures [fr] Rue des Faures ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
17/02/2011 Place Meynard [fr] Place Meynard ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
16/02/2011 Piazza Plebiscito [it] Piazza Plebiscito ਉਚਾਰਨ pillola ਵੱਲੋਂ
16/02/2011 Boulevard Malesherbes [fr] Boulevard Malesherbes ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
16/02/2011 Avenue du Maréchal Gallieni [fr] Avenue du Maréchal Gallieni ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
16/02/2011 Rue du Docteur Finlay [fr] Rue du Docteur Finlay ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
15/02/2011 Hôtel de Sens [fr] Hôtel de Sens ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
14/02/2011 Avenue de Suffren [fr] Avenue de Suffren ਉਚਾਰਨ jsvidal ਵੱਲੋਂ
14/02/2011 Place de Fontenoy [fr] Place de Fontenoy ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
14/02/2011 Avenue de Lowendal [fr] Avenue de Lowendal ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
14/02/2011 Avenue Duquesne [fr] Avenue Duquesne ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
14/02/2011 Rue Barbet de Jouy [fr] Rue Barbet de Jouy ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
14/02/2011 Jardin du Ranelagh [fr] Jardin du Ranelagh ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
14/02/2011 Rue Louis Boilly [fr] Rue Louis Boilly ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
14/02/2011 Rue de La Reynie [fr] Rue de La Reynie ਉਚਾਰਨ spl0uf ਵੱਲੋਂ
12/02/2011 Place Louis Guillouard [fr] Place Louis Guillouard ਉਚਾਰਨ garel ਵੱਲੋਂ