ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 hiếm [vi] hiếm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 cửa sông [vi] cửa sông ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 tiếng Anh [vi] tiếng Anh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 tiếng Đức [vi] tiếng Đức ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 tiếng Nga [vi] tiếng Nga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2010 ngò [vi] ngò ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2010 biết [vi] biết ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2010 kiến [vi] kiến ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2010 núi [vi] núi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2010 túi [vi] túi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2010 lụa [vi] lụa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2010 phụ nữ [vi] phụ nữ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2010 giúp [vi] giúp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2010 xỉu [vi] xỉu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2010 khoảng [vi] khoảng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 châu Úc [vi] châu Úc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 ghê [vi] ghê ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 thoải mái [vi] thoải mái ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 năm ngoái [vi] năm ngoái ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 loại [vi] loại ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 ngoại kiều [vi] ngoại kiều ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 dịch bài này [vi] dịch bài này ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 chủ yếu [vi] chủ yếu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 nhìn [vi] nhìn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 hộp [vi] hộp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 thuốc [vi] thuốc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 lều [vi] lều ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 lời [vi] lời ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 dịu [vi] dịu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 tủ [vi] tủ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ