ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 sách [vi] sách ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 đá [vi] đá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 [vi] lá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 ly [vi] ly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 ăn [vi] ăn ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 quyền [vi] quyền ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 đẹp [vi] đẹp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 mau [vi] mau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 dở [vi] dở ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2011 Sai [vi] Sai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 [vi] và ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 điều [vi] điều ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 nhạc [vi] nhạc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 vật [vi] vật ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 âu sầu [vi] âu sầu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 nghi [vi] nghi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 nhai [vi] nhai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 mau lẹ [vi] mau lẹ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 quăng [vi] quăng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 như [vi] như ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 tốt [vi] tốt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 vuông [vi] vuông ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 thấp [vi] thấp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2011 đứng [vi] đứng ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/03/2011 chế độ [vi] chế độ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 bông [vi] bông ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 quốc gia [vi] quốc gia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 vô lăng [vi] vô lăng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 chỉ thị [vi] chỉ thị ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 trật tự [vi] trật tự ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ