ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 quan trọng [vi] quan trọng ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 đấy [vi] đấy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 mọi nơi [vi] mọi nơi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2011 tại sao [vi] tại sao ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 đất sét [vi] đất sét ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 bề ngoài [vi] bề ngoài ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 hiện giờ [vi] hiện giờ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 đọc [vi] đọc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 học tập [vi] học tập ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2011 học hỏi [vi] học hỏi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 khoảng cách [vi] khoảng cách ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 [vi] cá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2011 phương hướng [vi] phương hướng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 trưa [vi] trưa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 trắng [vi] trắng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 không bao giờ [vi] không bao giờ ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/02/2011 ở ngoài [vi] ở ngoài ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 chị [vi] chị ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 ốc [vi] ốc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 dịch hạch [vi] dịch hạch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 thích [vi] thích ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 giữa [vi] giữa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 chuông [vi] chuông ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 cuối [vi] cuối ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 luôn [vi] luôn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 muốn [vi] muốn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 buớc [vi] buớc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 vừa [vi] vừa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 mướn [vi] mướn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2011 con ngựa [vi] con ngựa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ