ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/02/2011 vật chất [vi] vật chất ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 công việc [vi] công việc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 tài xế [vi] tài xế ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 chó [vi] chó ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 con mèo [vi] con mèo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/02/2011 âm thanh [vi] âm thanh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/02/2011 nông phu [vi] nông phu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 ngôi [vi] ngôi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 hôm nay [vi] hôm nay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 cớ [vi] cớ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 chồng [vi] chồng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 đàn ông [vi] đàn ông ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 cốc [vi] cốc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 đàn bà [vi] đàn bà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 con gái [vi] con gái ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 đứa bé [vi] đứa bé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 gương [vi] gương ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 cái gối [vi] cái gối ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 cửa sổ [vi] cửa sổ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 câu hỏi [vi] câu hỏi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 bản đồ [vi] bản đồ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 hình ảnh [vi] hình ảnh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 hành khách [vi] hành khách ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/02/2011 phi công [vi] phi công ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 phi cơ [vi] phi cơ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 tiền [vi] tiền ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/02/2011 câu văn [vi] câu văn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 khám [vi] khám ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 khóa [vi] khóa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2011 chìa khóa [vi] chìa khóa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ