ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 aðaleinkunn [is] aðaleinkunn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 jökull [is] jökull ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Eyja [is] Eyja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 vellir [is] vellir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Tívar [is] Tívar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 ótal [is] ótal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 fjalla [is] fjalla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Þjófafoss [is] Þjófafoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Víxl [is] Víxl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 gaurinn [is] gaurinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 gaur [is] gaur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 samviskusemi [is] samviskusemi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Vandvirkni [is] Vandvirkni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Eyjafjallajökull [is] Eyjafjallajökull ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 öfum [is] öfum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 endorfín [is] endorfín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Berserkjahraun [is] Berserkjahraun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 blóð [is] blóð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 vatnsins [is] vatnsins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Lögmætur [is] Lögmætur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Lögmál [is] Lögmál ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 Morsárfoss [is] Morsárfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 ljúffengur [is] ljúffengur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015 óætur [is] óætur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ