ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
aðaleinkunn ਉਚਾਰਨ
aðaleinkunn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
jökull ਉਚਾਰਨ
jökull [is] 1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Eyja ਉਚਾਰਨ
Eyja [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
vellir ਉਚਾਰਨ
vellir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Tívar ਉਚਾਰਨ
Tívar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
ótal ਉਚਾਰਨ
ótal [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
fjalla ਉਚਾਰਨ
fjalla [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Þjófafoss ਉਚਾਰਨ
Þjófafoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Víxl ਉਚਾਰਨ
Víxl [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
gaurinn ਉਚਾਰਨ
gaurinn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
gaur ਉਚਾਰਨ
gaur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
samviskusemi ਉਚਾਰਨ
samviskusemi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Vandvirkni ਉਚਾਰਨ
Vandvirkni [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Eyjafjallajökull ਉਚਾਰਨ
Eyjafjallajökull [is] 2 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
öfum ਉਚਾਰਨ
öfum [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
endorfín ਉਚਾਰਨ
endorfín [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Berserkjahraun ਉਚਾਰਨ
Berserkjahraun [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
blóð ਉਚਾਰਨ
blóð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
vatnsins ਉਚਾਰਨ
vatnsins [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Lögmætur ਉਚਾਰਨ
Lögmætur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Lögmál ਉਚਾਰਨ
Lögmál [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
Morsárfoss ਉਚਾਰਨ
Morsárfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
ljúffengur ਉਚਾਰਨ
ljúffengur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2015
óætur ਉਚਾਰਨ
óætur [is] 1 ਵੋਟਾਂ