ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
04/09/2012 галереясына [tt] галереясына ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 лауреаты [tt] лауреаты ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 властена [tt] властена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 хакимияткәме [tt] хакимияткәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 Вәлиев [tt] Вәлиев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 вазгыяте [tt] вазгыяте ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 вареньелап [tt] вареньелап ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буявы [tt] буявы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буяячак [tt] буяячак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буйыйк [tt] буйыйк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буйыйм [tt] буйыйм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буя [tt] буя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 биеячәк [tt] биеячәк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 биик [tt] биик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 биим [tt] биим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 берьялгызы [tt] берьялгызы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бәрелүе [tt] бәрелүе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бәлигъ [tt] бәлигъ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бавы [tt] бавы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бандероленә [tt] бандероленә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 баеячак [tt] баеячак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 байыйк [tt] байыйк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 байыйм [tt] байыйм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бае [tt] бае ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 апрелендә [tt] апрелендә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 ансамбленә [tt] ансамбленә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 а'выр [tt] а'выр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 автомобиленә [tt] автомобиленә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 әсбабы [tt] әсбабы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 аллеясына [tt] аллеясына ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ