ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 холыксызлык [tt] холыксызлык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 холыксызландыру [tt] холыксызландыру ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөрмәтләүче [tt] хөрмәтләүче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөрмәтләүчән [tt] хөрмәтләүчән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөрмәтләнүче [tt] хөрмәтләнүче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөкемдар [tt] хөкемдар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хромлату [tt] хромлату ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөрмәтләнү [tt] хөрмәтләнү ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөллә [tt] хөллә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөкемче [tt] хөкемче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөкемләшү [tt] хөкемләшү ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөрмәтлелек [tt] хөрмәтлелек ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөсетле [tt] хөсетле ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөсетлек [tt] хөсетлек ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хосусыйлык [tt] хосусыйлык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 христианнарча [tt] христианнарча ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 христианлык [tt] христианлык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 христианлашу [tt] христианлашу ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 христианлаштырылу [tt] христианлаштырылу ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хәсрәтлелек [tt] хәсрәтлелек ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хроникаль [tt] хроникаль ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хромлаучы [tt] хромлаучы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хронологик [tt] хронологик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хризолитлы [tt] хризолитлы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хромлану [tt] хромлану ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөрәсәнләнү [tt] хөрәсәнләнү ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хронографик [tt] хронографик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хөкемдарлык [tt] хөкемдарлык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хромлау [tt] хромлау ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2011 хронометражлату [tt] хронометражлату ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ