ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яньчеп [tt] яньчеп ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яшәреп [tt] яшәреп ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яньчелгән [tt] яньчелгән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ялтыраганчы [tt] ялтыраганчы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ялама [tt] ялама ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 якланып [tt] якланып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яхшырак [tt] яхшырак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ярып [tt] ярып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ягында [tt] ягында ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яктыртылган [tt] яктыртылган ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ягышып [tt] ягышып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ялганган [tt] ялганган ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яһүдләр [tt] яһүдләр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 асылындырырга [tt] асылындырырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 асылынырга [tt] асылынырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яктан [tt] яктан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яшерелгән [tt] яшерелгән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яхшатланып [tt] яхшатланып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яшендәге [tt] яшендәге ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ярап [tt] ярап ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ялварып [tt] ялварып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ялгап [tt] ялгап ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ясканулы [tt] ясканулы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яңгыратып [tt] яңгыратып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яклаган [tt] яклаган ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ярылып [tt] ярылып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 явымсыз [tt] явымсыз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ясап [tt] ясап ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ялганмалык [tt] ялганмалык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 явызланып [tt] явызланып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ