ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 янбашка [tt] янбашка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ясалган [tt] ясалган ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ямьшәеп [tt] ямьшәеп ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 якта [tt] якта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ягылып [tt] ягылып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 асатлашырга [tt] асатлашырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 асатлаштырырга [tt] асатлаштырырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 асатланырга [tt] асатланырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 асатландырырга [tt] асатландырырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 асарга [tt] асарга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арынырга [tt] арынырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арытырга [tt] арытырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арындырырга [tt] арындырырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арылырга [tt] арылырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арыкланырга [tt] арыкланырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арыкландырырга [tt] арыкландырырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арыгайтырга [tt] арыгайтырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арыгаерга [tt] арыгаерга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 аршынларга [tt] аршынларга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 аруларга [tt] аруларга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 аруланырга [tt] аруланырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 артырга [tt] артырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яктыртып [tt] яктыртып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яшелрәк [tt] яшелрәк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арендаларга [tt] арендаларга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арзанайтырга [tt] арзанайтырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арзанаерга [tt] арзанаерга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арзанландырырга [tt] арзанландырырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 арзанланырга [tt] арзанланырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 аристократлашырга [tt] аристократлашырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ