ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 Behelit [en] Behelit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2018 Veatch [en] Veatch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2018 Beherit [en] Beherit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2018 Simone Giertz [en] Simone Giertz ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/07/2018 Hope Lange [en] Hope Lange ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2018 Discerning reader [en] Discerning reader ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2018 boustrophedon [en] boustrophedon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2018 The symbol on that barn is called a hexafoos. [en] The symbol on that barn is called a hexafoos. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2018 hexafoos [en] hexafoos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 gestion [en] gestion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 Beth Leavel [en] Beth Leavel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 deicing boot [en] deicing boot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 Elisabeth Vathje [en] Elisabeth Vathje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 Wadey [en] Wadey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 aggrenox [en] aggrenox ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 Margery Kempe [en] Margery Kempe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 knottier [en] knottier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 aboutness [en] aboutness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 Special Nature Reserve [en] Special Nature Reserve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 pression [en] pression ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 aimable [en] aimable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 prosaist [en] prosaist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 hockey sockey [en] hockey sockey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 schediophile [en] schediophile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 schediophilia [en] schediophilia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 Jyutping [en] Jyutping ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2018 overinterpreted [en] overinterpreted ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/02/2018 Eurhynchium [en] Eurhynchium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2018 Edward Uhler Condon [en] Edward Uhler Condon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2018 Beauveria bassiana [en] Beauveria bassiana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ