ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/10/2012 Château-Rouge [fr] Château-Rouge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 signaux [fr] signaux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/10/2012 controversé [fr] controversé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 salut [fr] salut ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 Alfred et Horace [fr] Alfred et Horace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 riche en variantes [fr] riche en variantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 Brunoff [fr] Brunoff ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 Prolongeau [fr] Prolongeau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 imprécise [fr] imprécise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 stagnent [fr] stagnent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 vestimentaire [fr] vestimentaire ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/10/2012 vicissitude [fr] vicissitude ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 planant [fr] planant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 Decaure [fr] Decaure ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 bourbier [fr] bourbier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 pinière [fr] pinière ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 égrainer [fr] égrainer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 bénéfices [fr] bénéfices ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 rondouillard [fr] rondouillard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 se démonter [fr] se démonter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 fripé [fr] fripé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 bâche [fr] bâche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 pommé [fr] pommé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 menuisier en meubles [fr] menuisier en meubles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2012 démoder [fr] démoder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 la foule [fr] la foule ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 espagnolette [fr] espagnolette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 s'intitule [fr] s'intitule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 malgré ça [fr] malgré ça ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 panaché [fr] panaché ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ