ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/4 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
hello [en] hello ਉਚਾਰਨ katisings ਵੱਲੋਂ
hello [en] hello ਉਚਾਰਨ Jazzy9 ਵੱਲੋਂ
hello [en] hello ਉਚਾਰਨ Flossie ਵੱਲੋਂ
anymore [en] anymore ਉਚਾਰਨ Totalle5 ਵੱਲੋਂ