ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 ceremony [en] ceremony ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 says [en] says ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 vehicle [en] vehicle ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 listen [en] listen ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 legal [en] legal ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 label [en] label ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 hour [en] hour ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 gel [en] gel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 gear [en] gear ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 federal [en] federal ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 elite [en] elite ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 debt [en] debt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 circuit [en] circuit ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 Massachusetts [en] Massachusetts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 Salem [en] Salem ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 architect [en] architect ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 calcium [en] calcium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 pomade [en] pomade ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 culture [en] culture ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 characteristic [en] characteristic ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 utensil [en] utensil ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 news [en] news ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 whole [en] whole ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 cleanliness [en] cleanliness ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 potato [en] potato ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 tomato [en] tomato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 vitamin [en] vitamin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 naïve [en] naïve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 Behemoth [en] Behemoth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 omnipotent [en] omnipotent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ