ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 corear [es] corear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 cortaúñas [es] cortaúñas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/04/2011 юно [ru] юно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 équilatéral [fr] équilatéral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 escaliers [fr] escaliers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Crépuscule [fr] Crépuscule ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 abracadabra [fr] abracadabra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 cliché [fr] cliché ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 opportun [fr] opportun ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 piscine [fr] piscine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 sceau [fr] sceau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 réfléchir [fr] réfléchir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/04/2011 Quentin [fr] Quentin ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Margaux [fr] Margaux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] Guffens-Heynen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Zimming [fr] Zimming ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Ristelhueber [fr] Ristelhueber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Liemert [fr] Liemert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 spart [fr] spart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Sigaut [fr] Sigaut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 basché [fr] basché ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 widor [fr] widor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Thiteux [fr] Thiteux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Fessenheim [fr] Fessenheim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 André Ayew [fr] André Ayew ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 boulbenes [fr] boulbenes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Pupillin [fr] Pupillin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ