ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 abbaye [fr] abbaye ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Germer-de-Fly [fr] Germer-de-Fly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Signargues [fr] Signargues ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 lanval [fr] lanval ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Cahen [fr] Cahen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 rocuant [fr] rocuant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 luze [fr] luze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 dynare [fr] dynare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Queyras [fr] Queyras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Aphrodis [fr] Aphrodis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Bruguiere de Sorsum [fr] Bruguiere de Sorsum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Miami [fr] Miami ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 État de New York [fr] État de New York ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Les Trois Mousquetaires [fr] Les Trois Mousquetaires ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Jamais deux sans trois [fr] Jamais deux sans trois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Les Trois Vallées [fr] Les Trois Vallées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 ménage à trois [fr] ménage à trois ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 un [fr] un ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 dukan [fr] dukan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Nicolas Sarkozy [fr] Nicolas Sarkozy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Louis XIV [fr] Louis XIV ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 exécuter [fr] exécuter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 fromage [fr] fromage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 ciseaux [fr] ciseaux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 pintade [fr] pintade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 lieu [fr] lieu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 fauteuil [fr] fauteuil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 crise de jalousie [fr] crise de jalousie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 grandiloquent [fr] grandiloquent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ