ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Haut [fr] Haut ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 eau [fr] eau ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 traduction [fr] traduction ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 grenouille [fr] grenouille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Quechua [fr] Quechua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 acquiescer [fr] acquiescer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/04/2011 boule Quiès [fr] boule Quiès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 papillon [fr] papillon ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Pénélope [fr] Pénélope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Victoria [fr] Victoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Chloé [fr] Chloé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Yohann [fr] Yohann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Thomas [fr] Thomas ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Thibault [fr] Thibault ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Natacha [fr] Natacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Guy [fr] Guy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Pascal [fr] Pascal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Océane [fr] Océane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Anaïs [fr] Anaïs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Jean [fr] Jean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Cécile [fr] Cécile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Julie [fr] Julie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Manon [fr] Manon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Alexandre [fr] Alexandre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Bastien [fr] Bastien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Julien [fr] Julien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Antoine [fr] Antoine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Sophie [fr] Sophie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 bain de soleil [fr] bain de soleil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] chef d'entreprise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ