ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Communauté européenne [fr] Communauté européenne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 laissez-aller [fr] laissez-aller ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] Serge Gainsbourg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 1992 [fr] 1992 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 tandis que [fr] tandis que ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 parce que [fr] parce que ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 prestidigitateur [fr] prestidigitateur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 statisticien [fr] statisticien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 cascade [fr] cascade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 trahison [fr] trahison ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 peine [fr] peine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 chewing-gum [fr] chewing-gum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 lieutenant [fr] lieutenant ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 écureuil [fr] écureuil ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 chevreuil [fr] chevreuil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 accueil [fr] accueil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 chorale [fr] chorale ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 hérisson [fr] hérisson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 St Tropez [fr] St Tropez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 je t'aime [fr] je t'aime ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 exquis [fr] exquis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 impressionnant [fr] impressionnant ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Biarritz [fr] Biarritz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Lourdes [fr] Lourdes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Megève [fr] Megève ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 extraordinaire [fr] extraordinaire ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 excellent [fr] excellent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ