ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Það gerir ekkert til. [is] Það gerir ekkert til. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Hvað gerir það til? [is] Hvað gerir það til? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 það er gott að heyra [is] það er gott að heyra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ