ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/02/2017 andsælis [is] andsælis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Jónasardóttir [is] Jónasardóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Hágöfgi [is] Hágöfgi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 hvílíkur [is] hvílíkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 hlutina [is] hlutina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 hlutinn [is] hlutinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Sumarólympíuleikarnir [is] Sumarólympíuleikarnir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Hánýpur [is] Hánýpur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Hveradalir [is] Hveradalir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Griðungum [is] Griðungum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 plís [is] plís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 áfylling [is] áfylling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 nettur [is] nettur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 leiksvæði [is] leiksvæði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 áliðinn [is] áliðinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Málmhaus [is] Málmhaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Guðni Thorlacius Jóhannesson [is] Guðni Thorlacius Jóhannesson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Landslagið [is] Landslagið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 einhvern tíma [is] einhvern tíma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Jólaköttur [is] Jólaköttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Hallfreður [is] Hallfreður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 skjótur [is] skjótur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Lífsförunaut [is] Lífsförunaut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 gleymdur [is] gleymdur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 sofnaður [is] sofnaður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 sýndu [is] sýndu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Vor í Vaglaskógi [is] Vor í Vaglaskógi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Fossaröðin [is] Fossaröðin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Rögnvaldsson [is] Rögnvaldsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 guðspjall [is] guðspjall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ