ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Lilja Alfreðsdóttir [is] Lilja Alfreðsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 hugi [is] hugi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 dynkur [is] dynkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 læst [is] læst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 læstur [is] læstur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 rakt [is] rakt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 úða [is] úða ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 Katrín Davíðsdóttir [is] Katrín Davíðsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 hættulegt [is] hættulegt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 fólkið [is] fólkið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 Grjótskálarhnjúkur [is] Grjótskálarhnjúkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 Hvítalækjarfjall [is] Hvítalækjarfjall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 Kambsmýrarhnjúkur [is] Kambsmýrarhnjúkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 Rótarfjallshnúkur [is] Rótarfjallshnúkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 Staðargangnafjall [is] Staðargangnafjall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2016 Þuríðartindur [is] Þuríðartindur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tantal [is] tantal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Björn [is] Björn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 teknetín [is] teknetín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tellúr [is] tellúr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 terbín [is] terbín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tin [is] tin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 titan [is] titan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 vanadín [is] vanadín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 volfram [is] volfram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 xenon [is] xenon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 yttrín [is] yttrín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ