ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 jarðkeppur [is] jarðkeppur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 gúrkur [is] gúrkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 agúrkur [is] agúrkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 piparrót [is] piparrót ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 ertur [is] ertur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 grasker [is] grasker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 rætur [is] rætur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 laufblöð [is] laufblöð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 kjarnar [is] kjarnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Surtshellir [is] Surtshellir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Stefánshellir [is] Stefánshellir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Gráhraun [is] Gráhraun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Heiðarhorn [is] Heiðarhorn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Svefnþorn [is] Svefnþorn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Óðrerir [is] Óðrerir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Sæbraut [is] Sæbraut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 seigja [is] seigja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Óskar Jónasson [is] Óskar Jónasson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Hjartasteinn [is] Hjartasteinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Guðmundur Arnar Guðmundsson [is] Guðmundur Arnar Guðmundsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 hundslappadrífa [is] hundslappadrífa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Geirfuglasker [is] Geirfuglasker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Fjallabaki [is] Fjallabaki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 klerkdómur [is] klerkdómur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 spurningar [is] spurningar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 spánskur [is] spánskur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 spánsk [is] spánsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 spánskt [is] spánskt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 spænskir [is] spænskir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 spænskar [is] spænskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ