ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 velkomin [is] velkomin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 snælda [is] snælda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 flautu [is] flautu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 svolítið [is] svolítið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 söfn [is] söfn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 listir [is] listir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 völlinn [is] völlinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 turn [is] turn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 þorsta [is] þorsta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 velkomnir [is] velkomnir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 velkomnar [is] velkomnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 svörtuloft [is] svörtuloft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Höskuldsson [is] Höskuldsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 víkingar [is] víkingar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Garðaríki [is] Garðaríki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 rusl [is] rusl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Bjarnarhöfn [is] Bjarnarhöfn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 galli [is] galli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 lampi [is] lampi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tankur [is] tankur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 verk [is] verk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 augunum [is] augunum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ