ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 bakaríið [is] bakaríið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 flugvöll [is] flugvöll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] Tómas Tómasson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] Laugardalsvöllur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 nefnt [is] nefnt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 logn [is] logn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 steinninn [is] steinninn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/01/2013 fíkn [is] fíkn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 knattspyrnu [is] knattspyrnu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 skýstrokkur [is] skýstrokkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 hvirfilbylur [is] hvirfilbylur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] Árbæjarsafn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 býsna [is] býsna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 blessuð [is] blessuð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 hræsvelgur [is] hræsvelgur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] Sveinbjörn Beinteinsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 ætlar [is] ætlar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 kraftaverk [is] kraftaverk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 margt [is] margt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 fuglahræða [is] fuglahræða ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Þórbergsdóttir [is] Þórbergsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Eiðsdóttir [is] Eiðsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Úlfhéðnar [is] Úlfhéðnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Dagbjört [is] Dagbjört ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 hamin [is] hamin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Galdrasýning á Ströndum [is] Galdrasýning á Ströndum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 niðurstaða [is] niðurstaða ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2011 afslöppun [is] afslöppun ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2011 verkefni [is] verkefni ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2011 logi [is] logi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ