ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Björn [is] Björn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 teknetín [is] teknetín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tellúr [is] tellúr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 terbín [is] terbín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tin [is] tin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 titan [is] titan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 vanadín [is] vanadín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 volfram [is] volfram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 xenon [is] xenon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 yttrín [is] yttrín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 velkomin [is] velkomin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 snælda [is] snælda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 flautu [is] flautu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 svolítið [is] svolítið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 söfn [is] söfn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 listir [is] listir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 völlinn [is] völlinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 turn [is] turn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 þorsta [is] þorsta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ