ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 velkomnir [is] velkomnir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 velkomnar [is] velkomnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 svörtuloft [is] svörtuloft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Höskuldsson [is] Höskuldsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 víkingar [is] víkingar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Garðaríki [is] Garðaríki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 rusl [is] rusl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Bjarnarhöfn [is] Bjarnarhöfn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 galli [is] galli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 lampi [is] lampi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tankur [is] tankur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 verk [is] verk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 augunum [is] augunum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 spyr [is] spyr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 geðveik [is] geðveik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 öfuguggi [is] öfuguggi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Elín [is] Elín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 snjóflóð [is] snjóflóð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 vonbrigði [is] vonbrigði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 sigurdrífa [is] sigurdrífa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 adamsepli [is] adamsepli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 afstæði [is] afstæði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 afrit [is] afrit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 afturbati [is] afturbati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 agða [is] agða ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 akanmál [is] akanmál ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 gervir [is] gervir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 írónía [is] írónía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Taíland [is] Taíland ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 táknið [is] táknið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ