ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 auðnin [is] auðnin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 bestu kveðjur [is] bestu kveðjur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 flugstöð [is] flugstöð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 rjómi [is] rjómi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 rjómaís [is] rjómaís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 dagsetningin [is] dagsetningin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 blöðin [is] blöðin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Kolfinna [is] Kolfinna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 biður [is] biður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tíkarsonur [is] tíkarsonur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 flugstöðin [is] flugstöðin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 spurning [is] spurning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 kærlega [is] kærlega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 bakaríið [is] bakaríið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 flugvöll [is] flugvöll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] Tómas Tómasson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] Laugardalsvöllur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 nefnt [is] nefnt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 logn [is] logn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 steinninn [is] steinninn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/01/2013 fíkn [is] fíkn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 knattspyrnu [is] knattspyrnu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 skýstrokkur [is] skýstrokkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 hvirfilbylur [is] hvirfilbylur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] Árbæjarsafn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 býsna [is] býsna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 blessuð [is] blessuð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 hræsvelgur [is] hræsvelgur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] Sveinbjörn Beinteinsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 ætlar [is] ætlar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ