ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
15/12/2015 달리기 시합에서 꼴찌 했어. [ko] 달리기 시합에서 꼴찌 했어. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2015 한국의 대표적인 음식 [ko] 한국의 대표적인 음식 ਉਚਾਰਨ show_rain ਵੱਲੋਂ
15/12/2015 넌 정말 귀여워. [ko] 넌 정말 귀여워. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2015 저는 사주팔자 같은 거 안 믿어요. [ko] 저는 사주팔자 같은 거 안 믿어요. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2015 모공을 줄이는 건 불가능해요. [ko] 모공을 줄이는 건 불가능해요. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2015 문병 와줘서 고마워요. [ko] 문병 와줘서 고마워요. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2015 새끼발가락을 다쳤어요. [ko] 새끼발가락을 다쳤어요. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 그는 항상 이목을 모은다. [ko] 그는 항상 이목을 모은다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 그 사람은 안락사가 부도덕하다고 생각한다. [ko] 그 사람은 안락사가 부도덕하다고 생각한다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 쇼핑몰에서 주문한 가방이에요. [ko] 쇼핑몰에서 주문한 가방이에요. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 은근슬쩍 넘어가려고 하지 마. [ko] 은근슬쩍 넘어가려고 하지 마. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 헌책방에서 희귀한 책을 구했다. [ko] 헌책방에서 희귀한 책을 구했다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 나는 시간에 구애받지 않는다. [ko] 나는 시간에 구애받지 않는다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 들어보면 알 수 있을 거예요. [ko] 들어보면 알 수 있을 거예요. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 성형수술 안 해도 예뻐요. [ko] 성형수술 안 해도 예뻐요. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 공무집행방해죄로 징역 5개월이 선고되었다. [ko] 공무집행방해죄로 징역 5개월이 선고되었다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 발신자가 없는 소포네요. [ko] 발신자가 없는 소포네요. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 은혜를 원수로 갚다니 괘씸하다. [ko] 은혜를 원수로 갚다니 괘씸하다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2015 책을 갖다 주다. [ko] 책을 갖다 주다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ