ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 냉장고에 [ko] 냉장고에 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 음악회에 [ko] 음악회에 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 함박웃음 [ko] 함박웃음 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 불타오르다 [ko] 불타오르다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 감자 다섯 개 [ko] 감자 다섯 개 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 하고싶어요 [ko] 하고싶어요 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 없었습니다. [ko] 없었습니다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 카페모카 [ko] 카페모카 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 바닐라라떼 [ko] 바닐라라떼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 캐모마일 [ko] 캐모마일 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 페퍼민트 [ko] 페퍼민트 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 편지를 부치다 [ko] 편지를 부치다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 기분이 좋아 [ko] 기분이 좋아 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 편지를 보내다 [ko] 편지를 보내다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 얼마나 걸려요 [ko] 얼마나 걸려요 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 해야 하다 [ko] 해야 하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 저자세 [ko] 저자세 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 팔아요 [ko] 팔아요 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 친선전 [ko] 친선전 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 세계정치 [ko] 세계정치 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 멍청하다 [ko] 멍청하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 찻잎 [ko] 찻잎 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 완만하다 [ko] 완만하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 아쉽게 [ko] 아쉽게 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 사랑스러운 [ko] 사랑스러운 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 서울에서 [ko] 서울에서 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 서울까지 [ko] 서울까지 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 어제부터 [ko] 어제부터 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 흰표범 [ko] 흰표범 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 찬육수 [ko] 찬육수 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ