ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/03/2011 ばったもん [ja] ばったもん ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2011 バッタ [ja] バッタ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2011 [ja] 蛙 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2011 [ja] 蛇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2011 カマキリ [ja] カマキリ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2011 カナブン [ja] カナブン ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2011 カタツムリ [ja] カタツムリ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2011 煎餅 [ja] 煎餅 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 お芋さん [ja] お芋さん ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2011 飴ちゃん [ja] 飴ちゃん ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 あめ(飴) [ja] あめ(飴) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 ビタミンE [ja] ビタミンE ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2011 ビタミンA [ja] ビタミンA ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2011 ビタミンD [ja] ビタミンD ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2011 ビタミンB [ja] ビタミンB ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 ビタミンC [ja] ビタミンC ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2011 ビタミン剤 [ja] ビタミン剤 ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2011 ビタミン [ja] ビタミン ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2011 ヘッドホン [ja] ヘッドホン ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 ひっしのぱっち [ja] ひっしのぱっち ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 島根 (Shimane) [ja] 島根 (Shimane) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2011 Nakagyo [ja] Nakagyo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2011 Kamigyo [ja] Kamigyo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 ガスボンベ [ja] ガスボンベ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 卵ボーロ [ja] 卵ボーロ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 葺合 [ja] 葺合 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 港島 [ja] 港島 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 三宮 [ja] 三宮 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/02/2011 クロマチン [ja] クロマチン ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 青虫 [ja] 青虫 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ