ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 錦味噌 [ja] 錦味噌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2011 外因 [ja] 外因 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2011 tanomoshi-ko [ja] tanomoshi-ko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2011 tasukeai [ja] tasukeai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2011 達成 [ja] 達成 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2011 電気駆動 [ja] 電気駆動 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2011 [ja] 木 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2011 [ja] 机 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2011 椅子 [ja] 椅子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2011 青じそ [ja] 青じそ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2011 リモコン [ja] リモコン ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2011 慎重 [ja] 慎重 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2011 酵素 [ja] 酵素 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2011 ポリメラーゼ [ja] ポリメラーゼ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2011 変異 [ja] 変異 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/02/2011 事業会社 [ja] 事業会社 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/02/2011 円周率 [ja] 円周率 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 結構簡単 [ja] 結構簡単 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 名誉回復です [ja] 名誉回復です ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 テレビ [ja] テレビ ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 作 (さく) [ja] 作 (さく) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ