ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Louisa Bojesen [da] Louisa Bojesen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Tærsbøl [da] Tærsbøl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Delft [da] Delft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Kaspar Kaae [da] Kaspar Kaae ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Greven [da] Greven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Naturligvis ikke! [da] Naturligvis ikke! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 snoren [da] snoren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Assam-te [da] Assam-te ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Earl Grey [da] Earl Grey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Steffensen [da] Steffensen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Lauritsen [da] Lauritsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Kjeldsen [da] Kjeldsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 bak [da] bak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Villadsen [da] Villadsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Damgaard [da] Damgaard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Iversen [da] Iversen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 hotel [da] hotel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 mærkede [da] mærkede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 Effekt [da] Effekt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 effekter [da] effekter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 foreninger [da] foreninger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 introduktion [da] introduktion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 priser [da] priser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/02/2015 ben [da] ben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 imedens [da] imedens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 legesager [da] legesager ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 klods [da] klods ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] Ole Lynggaard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 Wedersøe [da] Wedersøe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 klaret [da] klaret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ