ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
02/12/2020 твърдо не [bg] твърдо не ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2020 проба и грешка [bg] проба и грешка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2020 сляпа баба [bg] сляпа баба ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2020 натоварващ [bg] натоварващ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2020 деприсиращ [bg] деприсиращ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2020 разпорвам [bg] разпорвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2020 разпоря [bg] разпоря ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2020 разпарям [bg] разпарям ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2020 задачи [bg] задачи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2020 заключителни задачи [bg] заключителни задачи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2020 довършителни работи [bg] довършителни работи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2020 помятане [bg] помятане ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2020 помятам [bg] помятам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2020 карнавал [bg] карнавал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020 святка се [bg] святка се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020 хипотетичен [bg] хипотетичен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 измъквам се от батака [bg] измъквам се от батака ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 прескачам трапа [bg] прескачам трапа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 да имаш да вземаш [bg] да имаш да вземаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 в никой случай [bg] в никой случай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 разгъвам [bg] разгъвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 премиера [bg] премиера ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2020 виталност [bg] виталност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2020 зараствам [bg] зараствам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2020 коригирам поведението си [bg] коригирам поведението си ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 депутат [bg] депутат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 имам влияние [bg] имам влияние ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 имам тежест [bg] имам тежест ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 избирателе орган [bg] избирателе орган ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 вкусови рецептори [bg] вкусови рецептори ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ