ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/6 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
рецепция [ru] рецепция ਉਚਾਰਨ GeorgeV ਵੱਲੋਂ
лапсус [bg] лапсус ਉਚਾਰਨ i100 ਵੱਲੋਂ
смарагд [sr] смарагд ਉਚਾਰਨ Tijanag ਵੱਲੋਂ
трик [bg] трик ਉਚਾਰਨ i100 ਵੱਲੋਂ
мърморя [bg] мърморя ਉਚਾਰਨ Holl ਵੱਲੋਂ
злоупотреба [bg] злоупотреба ਉਚਾਰਨ kellyflower ਵੱਲੋਂ