ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 случки [bg] случки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 компютри [bg] компютри ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 подравнен [bg] подравнен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2019 великолепие [bg] великолепие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2019 разхвърляш [bg] разхвърляш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2019 нормализирам се [bg] нормализирам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 наличен съм [bg] наличен съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 изпразвам се [bg] изпразвам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2019 нервност [bg] нервност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 щляя се [bg] щляя се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 щляя [bg] щляя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 разглежадала [bg] разглежадала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Евразия [bg] Евразия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Арктика [bg] Арктика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 жалузи [bg] жалузи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 супермаркет [bg] супермаркет ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 тостер [bg] тостер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Посещавал [bg] Посещавал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Посещавала [bg] Посещавала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Посещавали [bg] Посещавали ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Разглеждал [bg] Разглеждал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 завчера [bg] завчера ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 разгледаш [bg] разгледаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 забележителности [bg] забележителности ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 разглеждали [bg] разглеждали ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 денонощие [bg] денонощие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 забележителностите [bg] забележителностите ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 тропици [bg] тропици ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 дрейфувам [bg] дрейфувам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 сладкодумен [bg] сладкодумен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ