ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 преизказно [bg] преизказно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 преизказен [bg] преизказен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 търчане [bg] търчане ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 пръстенце [bg] пръстенце ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 отсъствам [bg] отсъствам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 мешаница [bg] мешаница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 еноти [bg] еноти ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 енот [bg] енот ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Природно [bg] Природно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 ъперкът [bg] ъперкът ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 екватор [bg] екватор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 дилър [bg] дилър ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 топла [bg] топла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 студена [bg] студена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 любовта [bg] любовта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 жокей [bg] жокей ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 акрил [bg] акрил ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 апатия [bg] апатия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 маратон [bg] маратон ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 ромб [bg] ромб ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 диета [bg] диета ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 стил [bg] стил ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 чужденец [bg] чужденец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 лазер [bg] лазер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Мексико [bg] Мексико ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 аквакултура [bg] аквакултура ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Алое [bg] Алое ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Бяломорска Македония [bg] Бяломорска Македония ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 удряне [bg] удряне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Атлантика [bg] Атлантика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ