ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
22/02/2019 gréasáiní [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 búdán [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 coigealach [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 comhla breac [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 gaige na maige [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 bóicín beorach [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 alabárd [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 tíne thanaide [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 gabhairín [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 iníon gaoithe [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 teanngháire [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 seordán [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
15/10/2018 seadbhraon [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
12/10/2018 spéircac [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
12/10/2018 dearglach [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
04/05/2018 Palouse [en] Palouse ਉਚਾਰਨ lindaj1152 ਵੱਲੋਂ
12/04/2018 neamhinscne [ga] neamhinscne ਉਚਾਰਨ Rforqs ਵੱਲੋਂ
09/04/2018 เครื่องบิน (khruangbin) [th] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
08/03/2018 An 33ú [ga] An 33ú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
27/05/2017 Mac Gabhann [ga] Mac Gabhann ਉਚਾਰਨ Siobhan7 ਵੱਲੋਂ
27/07/2016 ghníomh [ga] ghníomh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/03/2016 Comhthrom Féinne [ga] Comhthrom Féinne ਉਚਾਰਨ seana ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 héisc [ga] héisc ਉਚਾਰਨ seana ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 fhíon [ga] fhíon ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 dtaisce [ga] dtaisce ਉਚਾਰਨ seana ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 cháis [ga] cháis ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 bhfíon [ga] bhfíon ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 A Bhairbre [ga] A Bhairbre ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
12/06/2014 Ní Mhaoildomhnaigh [ga] Ní Mhaoildomhnaigh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
04/06/2014 urnaithe [ga] urnaithe ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ