ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
11/08/2020 Genntraighe [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
11/08/2020 Golltraighe [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
11/08/2020 Suantraighe [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
23/06/2020 Níl cíos, cás ná cathú orainn. [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
03/06/2020 Tá daoine gorma tábhachtach! [ga] Tá daoine gorma tábhachtach! ਉਚਾਰਨ lyiriyah ਵੱਲੋਂ
05/01/2020 An áit thíos [ga] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
19/10/2019 buaicphointe [ga] buaicphointe ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
22/02/2019 gréasánaí [ga] gréasánaí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
12/12/2018 Stadtluft macht frei. [de] Stadtluft macht frei. ਉਚਾਰਨ gerd0815 ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 búdán [ga] búdán ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 coigealach [ga] coigealach ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 comhla breac [ga] comhla breac ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 gaige na maige [ga] gaige na maige ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 boicín beorach [ga] boicín beorach ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 alabárd [ga] alabárd ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 tíne thanaide [ga] tíne thanaide ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 gabhairín [ga] gabhairín ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 iníon gaoithe [ga] iníon gaoithe ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 teanngháire [ga] teanngháire ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 seoithín na gaoithe sna crainn [ga] seoithín na gaoithe sna crainn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 seordán [ga] seordán ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
15/10/2018 seadbhraon [ga] seadbhraon ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
12/10/2018 dearglach [ga] dearglach ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
04/05/2018 Palouse [en] Palouse ਉਚਾਰਨ lindaj1152 ਵੱਲੋਂ
12/04/2018 neamhinscne [ga] neamhinscne ਉਚਾਰਨ Rforqs ਵੱਲੋਂ
09/04/2018 เครื่องบิน (khruangbin) [th] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
08/03/2018 An contae breise is deise [ga] An contae breise is deise ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
08/03/2018 An 33ú [ga] An 33ú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
27/05/2017 Mac Gabhann [ga] Mac Gabhann ਉਚਾਰਨ Siobhan7 ਵੱਲੋਂ
27/07/2016 ghníomh [ga] ghníomh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ