ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 go dall [ga] go dall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearrthán [ga] gearrthán ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearrchuid [ga] gearrchuid ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] gearrbhrístí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearradh ar [ga] gearradh ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearr-léas [ga] gearr-léas ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gan í [ga] gan í ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gan é [ga] gan é ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gan chiall [ga] gan chiall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gabhaim pardún agat [ga] gabhaim pardún agat ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faigh ardú céime [ga] faigh ardú céime ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 earráid mhór [ga] earráid mhór ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 earraí bia [ga] earraí bia ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 eang [ga] eang ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 dícheallach [ga] dícheallach ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 dul amú [ga] dul amú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 druglann [ga] druglann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 drioglann [ga] drioglann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 doineann [ga] doineann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 de bharr [ga] de bharr ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 dathdhall [ga] dathdhall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 dathannach [ga] dathannach ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 damáistí [ga] damáistí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 damnú [ga] damnú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 dall ar [ga] dall ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 dairteanna [ga] dairteanna ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 céannú [ga] céannú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 clárlann [ga] clárlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 clár comhardaithe [ga] clár comhardaithe ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ceant [ga] ceant ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ