ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 féad [ga] féad ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 féach! [ga] féach! ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 An Réin [ga] An Réin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cé hé sin? [ga] cé hé sin? ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cé go [ga] cé go ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ar clé [ga] ar clé ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 smál [ga] smál ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 meás [ga] meás ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tuisligh [ga] tuisligh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 suigh ar [ga] suigh ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 orduithe [ga] orduithe ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 muirir [ga] muirir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 muileata [ga] muileata ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 druid le [ga] druid le ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cuir i [ga] cuir i ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 am luí [ga] am luí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 sudóg [ga] sudóg ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 lustan [ga] lustan ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 lus súch [ga] lus súch ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cur [ga] cur ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 chun gur fusa [ga] chun gur fusa ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ar fud an domhain [ga] ar fud an domhain ਉਚਾਰਨ Conchur ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 d'aonbhuíon [ga] d'aonbhuíon ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 suíomh cláraithe [ga] suíomh cláraithe ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 seamaí [ga] seamaí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 níl a bhuíochas ort! [ga] níl a bhuíochas ort! ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 luíochán [ga] luíochán ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 luí le [ga] luí le ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 luíonn [ga] luíonn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 go cuí [ga] go cuí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ