ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
07/03/2016 Comhthrom Féinne [ga] Comhthrom Féinne ਉਚਾਰਨ seana ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 héisc [ga] héisc ਉਚਾਰਨ seana ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 fhíon [ga] fhíon ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 dtaisce [ga] dtaisce ਉਚਾਰਨ seana ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 cháis [ga] cháis ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 bhfíon [ga] bhfíon ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
07/12/2014 A Bhairbre [ga] A Bhairbre ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
12/06/2014 Ní Mhaoildomhnaigh [ga] Ní Mhaoildomhnaigh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
03/06/2014 urnaithe [ga] urnaithe ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
03/06/2014 urnaí [ga] urnaí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
18/02/2014 foilseacháin [ga] foilseacháin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
28/01/2014 gabhdóg [ga] gabhdóg ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
27/01/2014 réamhráite [ga] réamhráite ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
27/01/2014 rabhlóg [ga] rabhlóg ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
17/01/2014 macaomh [ga] macaomh ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
17/01/2014 Lasairfhíona [ga] Lasairfhíona ਉਚਾਰਨ Braoin ਵੱਲੋਂ
13/10/2013 chiseach [ga] chiseach ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/10/2013 dílleacht [ga] dílleacht ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 néalríomhaireacht [ga] néalríomhaireacht ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 féigniú [ga] féigniú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 tobshlua [ga] tobshlua ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 sciobchomhrá [ga] sciobchomhrá ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 dércínteoir [ga] dércínteoir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 uaschúrsáil [ga] uaschúrsáil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 scáileastát [ga] scáileastát ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 pitseáma aonphíosa [ga] pitseáma aonphíosa ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 triúracht [ga] triúracht ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
07/10/2013 féinphic [ga] féinphic ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 áitiú go [ga] áitiú go ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 á dheisiú [ga] á dheisiú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ