ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 is fiú [ga] is fiú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 is fiú é [ga] is fiú é ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 iniúch [ga] iniúch ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 giúirléidí [ga] giúirléidí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 díriú ar [ga] díriú ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 diúscair [ga] diúscair ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cáiliúil [ga] cáiliúil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 creidiúnaí [ga] creidiúnaí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ar siúl [ga] ar siúl ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ar shiúl ó [ga] ar shiúl ó ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 An Soilsiú [ga] An Soilsiú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 aistriú [ga] aistriú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 agúid [ga] agúid ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 stróic [ga] stróic ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 seanóir [ga] seanóir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 scóip [ga] scóip ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 réadóir [ga] réadóir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 móidín [ga] móidín ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 mogóir [ga] mogóir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 dóire [ga] dóire ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cúntóir [ga] cúntóir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cóirigh [ga] cóirigh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cóip [ga] cóip ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cuspóir [ga] cuspóir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 argóint [ga] argóint ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 An Róin [ga] An Róin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 A Onóir [ga] A Onóir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ábhar imní [ga] ábhar imní ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tá imní air [ga] tá imní air ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tuigim thú [ga] tuigim thú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ