ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 tiontaigh [ga] tiontaigh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tionscnamh [ga] tionscnamh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tionscain [ga] tionscain ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tinte [ga] tinte ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 sciorrbhuille [ga] sciorrbhuille ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 sciorradh focail [ga] sciorradh focail ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 rud a idirdhealú ó [ga] rud a idirdhealú ó ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 piorra don leann [ga] piorra don leann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 paitinnigh [ga] paitinnigh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 noda imill [ga] noda imill ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 mionrabh [ga] mionrabh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 mionchuntas [ga] mionchuntas ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 limistéar [ga] limistéar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 lena linn [ga] lena linn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Is dóigh liom [ga] Is dóigh liom ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Is mian liom [ga] Is mian liom ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Is maith liom [ga] Is maith liom ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 is liomsa é sin [ga] is liomsa é sin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 is cuma liom [ga] is cuma liom ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ionga méire [ga] ionga méire ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ionchais [ga] ionchais ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ionathar [ga] ionathar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 in Éirinn [ga] in Éirinn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 imscrúdú [ga] imscrúdú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 imbhualadh [ga] imbhualadh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 idirdhealú pá [ga] idirdhealú pá ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 géaruillinn [ga] géaruillinn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 go cinnte [ga] go cinnte ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 glinne [ga] glinne ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 glaca pinn [ga] glaca pinn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ