ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 idirdhealú pá [ga] idirdhealú pá ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 géaruillinn [ga] géaruillinn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 go cinnte [ga] go cinnte ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 glinne [ga] glinne ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 glaca pinn [ga] glaca pinn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 giorraigh [ga] giorraigh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gaoth chinn [ga] gaoth chinn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 fiontar gnó [ga] fiontar gnó ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 finné fir [ga] finné fir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 filleadh ar [ga] filleadh ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 eilimint [ga] eilimint ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 d'imigh sé [ga] d'imigh sé ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 crios iompair [ga] crios iompair ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cionroinn [ga] cionroinn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cion ar [ga] cion ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cinntiú [ga] cinntiú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cinntithe [ga] cinntithe ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cinntigh [ga] cinntigh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ar fionraí [ga] ar fionraí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 an t-iomlán [ga] an t-iomlán ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ar na bairillí [ga] ar na bairillí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 am dinnéir [ga] am dinnéir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tionscal tinteáin [ga] tionscal tinteáin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 sáinn! [ga] sáinn! ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 stáisiún dóiteáin [ga] stáisiún dóiteáin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 seirbheáil [ga] seirbheáil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 saighneáil [ga] saighneáil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 rud a líneáil [ga] rud a líneáil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 páirtí [ga] páirtí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 próiseáil [ga] próiseáil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ