ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 leáigh [ga] leáigh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 le feiceáil [ga] le feiceáil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 inneall dóiteáin [ga] inneall dóiteáin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 fáisc [ga] fáisc ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 fear dóiteáin [ga] fear dóiteáin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi choinneáil [ga] faoi choinneáil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 déileáil [ga] déileáil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 déileáil le [ga] déileáil le ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cóimeáil [ga] cóimeáil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 briogáid dóiteáin [ga] briogáid dóiteáin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 bheith meáite ar [ga] bheith meáite ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ar taispeáint [ga] ar taispeáint ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Amadán Aibreáin [ga] Amadán Aibreáin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 aláram dóiteáin [ga] aláram dóiteáin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Áirc Naoi [ga] Áirc Naoi ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 traoch [ga] traoch ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 taosc [ga] taosc ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 staon ó [ga] staon ó ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 scaoil sé [ga] scaoil sé ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 scaob [ga] scaob ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 saothrú [ga] saothrú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 saothar [ga] saothar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 saorálaí [ga] saorálaí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 saor ó [ga] saor ó ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 saor ar [ga] saor ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 saoiste [ga] saoiste ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 saochan [ga] saochan ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 maoirsigh [ga] maoirsigh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 lá saoire [ga] lá saoire ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 leabhar faoi [ga] leabhar faoi ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ