ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 glaoigh ar [ga] glaoigh ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gaofar [ga] gaofar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoin tuath [ga] faoin tuath ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoin gcéad [ga] faoin gcéad ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi éide [ga] faoi éide ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi smacht [ga] faoi smacht ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi sin [ga] faoi sin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi shiúl [ga] faoi shiúl ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi seo [ga] faoi seo ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi rún [ga] faoi rún ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi mar [ga] faoi mar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi ghruaim [ga] faoi ghruaim ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi ghlas [ga] faoi ghlas ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi bhannaí [ga] faoi bhannaí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi bhanna [ga] faoi bhanna ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 faoi adhall [ga] faoi adhall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 dul faoi arm [ga] dul faoi arm ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 craol [ga] craol ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 cairde gaoil [ga] cairde gaoil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 béal faoi [ga] béal faoi ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 baoite beo [ga] baoite beo ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ar saoire [ga] ar saoire ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 aontú [ga] aontú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 aontú le [ga] aontú le ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 aoi [ga] aoi ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 an maos [ga] an maos ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 An Laoi [ga] An Laoi ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 taisc [ga] taisc ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 scair [ga] scair ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 hairt [ga] hairt ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ